Komitet Naukowy Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania prac naukowych w celu ich kwalifikacji do prezentacji podczas XIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

1. Zgłaszać można oryginalne prace naukowe (w tym metaanalizy), dotychczas nieopublikowane, dotyczące:

 • Pokaz przypadków
 • Choroby alergiczne
 • Choroby autoimmunizacyjne
 • Choroby błon śluzowych
 • Choroby infekcyjne skóry
 • Choroby łojotokowe
 • Choroby włosów i paznokci
 • Dermatochirurgia
 • Dermatologia estetyczna
 • Dermatologia pediatryczna
 • Dermatologiczne choroby zawodowe
 • Dermatopatologia
 • Dermoskopia i trichoskopia
 • Genodermatozy
 • Historia dermatologii
 • Infekcje przenoszone drogą płciową
 • Łuszczyca
 • Nowotwory skóry i stany przednowotworowe
 • Psychodermatologia
 • Skórne reakcje polekowe
 • Varia

2. Prace należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:

 1. Tytuł pracy
 2. Nazwiska i imiona wszystkich autorów
 3. Pełną nazwę ośrodka i miasto, z którego pochodzi praca
 4. Dla opisów przypadków: Wprowadzenie, opis przypadku, wnioski
 5. Dla prac oryginalnych: wprowadzenie i cel badania, pacjenci i metody, wyniki, wnioski
 6. Wnioski: (znajdujące odzwierciedlenie w wynikach/danych)
 7. Preferowany sposób przedstawienia krótka prezentacja ustna lub plakat
 8. Imię i nazwisko autora, który ma prezentować pracę
 9. Imię i nazwisko oraz adres e-mailowy głównego/korespondującego autora.

3. Całkowita objętość streszczenia (od początku Wprowadzenia do końca Wniosków, punkty c-f powyżej) nie może przekroczyć 1800 znaków wraz ze spacjami.

4. Termin nadsyłania streszczeń do 31 stycznia 2019 r. drogą elektroniczną poprzez stronę internetową pod hasłem "zgłoś abstrakt".

5. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego, którzy podejmą decyzję o:

 1. kwalifikacji pracy do prezentacji ustnej;
 2. kwalifikacji pracy do prezentacji w postaci plakatu;
 3. nieprzyjęciu pracy do udziału w Sympozjum

UWAGA: Wybrana przez Komitet Naukowy forma prezentacji nie musi być zgodna z preferencjami autorów.

6. W ocenie zgłoszonych prac brane będą pod uwagę:

 1. zgodność tematyki pracy z problematyką Sympozjum;
 2. poprawność metodologiczna;
 3. oryginalność i nowatorstwo uzyskanych wyników;
 4. wartość poznawcza pracy;
 5. przydatność praktyczna uzyskanych wyników.

7. Główni (korespondujący) autorzy zgłoszonych prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o decyzji Komitetu Naukowego, a w przypadku zakwalifikowania pracy do prezentacji otrzymają szczegółowe informacje o sposobie prezentacji i wymaganiach technicznych.

8. Warunkiem umieszczenia streszczenia w publikacji jest potwierdzony udział przynajmniej jednego autora w Sympozjum.

Patroni Medialni